CRYSTALS AND TOURS

laatst bijgewerkt 16/03/2021

Privacy beleid

Welkom op onze website. Wij zijn Tiquarzo, Wuyts Tinne.
Hieronder vind je een samenvatting (en meer diepgaande toelichting) over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en jouw privacy respecteren.

Wij verzamelen deze categorieën gegevens

 • Contactgegevens
 • Facturatie- en betaalgegevens, wanneer bedragen aangerekend moeten worden
 • Indien je een betalende zakelijke klant of zakenpartner bent, kunnen wij informatie over je kredietwaardigheid opvragen
 • Correspondentie die je met ons voert
 • Andere informatie die je aan ons meedeelt of invoert bij het plaatsen van een bestelling
 • Indien je (een contactpersoon bij) een prospect bent aan wie wij ons willen voorstellen per e-mail (cold mailing) of per telefoon (cold calling), dan kunnen wij uw bedrijf, naam, functie, werktelefoon en professioneel e-mailadres verzamelen
 • Je beoordeling van onze producten en/of diensten, waarvoor je een uitnodiging wordt toegestuurd via onze partner Trustpilot na gebruik van onze diensten en welke je vrijblijvend wel of niet kan invullen

Bij het gebruiken van onze website

Bij communicatie met ons

Door het gebruik van onze diensten

Uit publieke bronnen

Door het ingeven van een beoordeling

Wij verwerken persoonsgegevens die ofwel (1) worden vergaard bij contact met jou, ofwel (2) door jou zijn verstrekt met het oog op het leveren van onze diensten, ofwel (3) worden vergaard door ons ingevolge je gebruik van onze diensten.

In het bijzonder verzamelen wij je gegevens:

 • bij het gebruik van onze website. Door onze website te bezoeken kan je taalvoorkeur onthouden worden,
 • bij communicatie met ons,
 • bij het gebruik van onze diensten. Daarbij verzamelen/ontvangen wij van jou naam, facturatieadres, eventueel afwijkend verzendadres, e-mailadres, eventueel telefoonnummer en eventueel bijkomende informatie die je aan ons verstrekt
 • via publieke bronnen. Als je bijvoorbeeld (een contactpersoon bij) een prospect bent, kunnen we jouw gegevens via publieke kanalen opzoeken, zoals via de website van je onderneming.
 • bij doorgifte van een beoordeling van onze diensten via onze partner Trustpilot

We gebruiken je gegevens om:

 • onze diensten/ producten te leveren
 • communicatie te voeren
 • onze website te laten functioneren

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten/producten:

 • opdat je er gebruik van kan maken (bijv.: gebruik van je adresgegevens voor de verzending van je bestelling),
 • om vast te stellen welke diensten/producten we aan je geleverd hebben en/of welk gebruik je ervan gemaakt hebt , om het gebruik van onze producten en diensten te evalueren en te verbeteren,
 • om je ondersteuning/ support te kunnen geven wanneer dat nodig is,

Voor onze communicatie:

 • om met jou te communiceren (bijv. wanneer je ons een vraag stelt),
 • om onze website te verbeteren,

om je per e-mail informatie over onze diensten en producten te bezorgen (enkel als je klant of (een contactpersoon bij) een prospect bent, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang daartoe, of indien je daarom vraagt

Website

 • om onze website te verbeteren, effectief te presenteren en te personaliseren,
 • Wij maken enkel gebruik van cookies die zorgen dat de website goed kan functioneren en aangepast kan worden naar jouw voorkeuren. Zie onze Cookie Policy voor meer informatie

Wij verwerken jouw persoonsgegevens strikt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en in het bijzonder op basis van de volgende rechtsgronden:

We verwerken je gegevens strikt overeenkomstig de privacywetgeving en specifiek op deze rechtsgronden

 • Uitvoering van de overeenkomst: sommige gegevens moeten we noodzakelijk verwerken om onze diensten te kunnen leveren of onze verplichtingen te kunnen nakomen, om met jou te communiceren voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst en de wenselijkheid van dergelijk contract te onderzoeken. Zo hebben we bijvoorbeeld je contactgegevens nodig om een contract op te stellen of om je bestellingen te (laten) bezorgen, je e-mailadres om je te laten weten dat je bestelling wordt uitgevoerd en je facturatiegegevens om je te kunnen factureren (als je een betalende dienst gebruikt).
 • Wettelijke verplichting: in sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om jouw gegevens te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we je facturen moeten sturen, waarop een bijvoorbeeld verplicht je BTW-nummer moet staan.
 • Gerechtvaardigd belang: ben je klant, gebruiker of meer algemeen een bestaande handelsrelatie? Dan sturen wij je op basis van ons gerechtvaardigd belang gerichte informatie over onze producten. Tenzij je je uitschrijft uiteraard. [Indien je (een contactpersoon bij) een prospect bent, kunnen we je gegevens zoals eerder omschreven verzamelen en je per telefoon of e-mail contacteren om je meer informatie over onze producten te bezorgen.
 • Toestemming we kunnen je gegevens ook verwerken wanneer we daar uitdrukkelijk toestemming voor krijgen, bijv. voor bepaalde (gerichte) aanbiedingen (direct marketing), desgevallend op basis van profilering. Echter gebruiken wij voor onze marketing sociale media waarbij we zelf geen toegang hebben tot persoonsgegevens en bij het gebruik persoonsgegevens niet worden gedeeld.

Deze derde partijen verwerken je gegevens

Wij doen beroep op de volgende categorieën bedrijven die jouw gegevens verwerken, maar die deze gegevens niet zelf mogen gebruiken:

 • hosting van onze data en onze website; hiervoor werkt Tiquarzo samen met Webtica BV
 • koeriers; voor de verzending van bestellingen werkt Tiquarzo samen met bpost
 • reviews; voor het verzamelen en bijhouden van beoordelingen na gebruik van onze diensten werkt Tiquarzo samen met Trustpilot
 • facturatie; voor het opmaken van facturen werkt Tiquarzo samen met Furora voor het gebruik van het facturatieprogramma Facturalia
 • Boekhouding; voor het verwerken van de boekhouding werkt Tiquarzo samen met Accountantkantoor DDC

Betrouwbare partners Technische veiligheidsmaatregelen Organisatorische maatregelen

Wij beschermen je persoonsgegevens door het nemen van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, zoals:

 • technische beveiligingsmaatregelen op de vlakken van toegang (inlogvereisten, paswoordbeleid, etc.), bewaring (encrypteren, back-up, enz.) en bescherming tegen toegang van buitenaf (firewall, antivirussoftware, enz.) van de media waarop persoonsgegevens opgeslagen kunnen worden,
 • het bijhouden van een dataregister, het naleven van een databeleid,
 • wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang (zoals verwerking voor prospectiedoeleinden), zullen we een “belangenafweging” (“legitimate interest assessment“) uitvoeren om er zeker van te zijn dat wij over het vereiste belang beschikken en dat aanvullende waarborgen worden voorzien en toegepast. Op deze manier garanderen wij een evenredige en evenwichtige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de privacywetgeving.
 • het werken met betrouwbare partners/leveranciers en het afdwingen van veiligheidsgaranties bij hen.

Ondanks de veiligheidsmaatregelen die wij nemen, is het belangrijk te weten dat de gegevensoverdracht via het internet niet zonder gevaar verloopt en u de nodige voorzorgen dient te nemen wanneer u gegevens naar ons via het internet verstuurt.

Zoveel mogelijk binnen de EU Buiten de EU wanneer een passend beschermingsniveau wordt geboden conform de GDPR

De gegevens die je ons bezorgt, worden bewaard en verwerkt:

 • op de servers en computers waar wij gebruik van maken binnen de EU,
 • op de systemen van de vermelde derde partijen die de gegevens verwerken. Daarbij kiezen wij zoveel mogelijk voor verwerking binnen de EU, doch sommige van deze dienstverleners verwerken gegevens buiten de EU. In die gevallen zorgen wij dat zij een passend beschermingsniveau bieden.

Door je gegevens aan ons over te maken, aanvaard je dat wij deze op voormelde wijzen verwerken.

Je kan kiezen:

 • om persoonsgegevens niet met ons te delen
 • om cookies uit te schakelen
 • om je persoonsgegevens niet voor marketing te gebruiken

Je kan ervoor kiezen om je persoonsgegevens niet met ons te delen. Als je hiervoor kiest, kan je blijven gebruik maken van onze website, maar je zal geen gebruik kunnen maken van delen waarvoor we moeten weten wie je bent, waar je bijvoorbeeld moet betalen of delen waarop je moet zijn ingelogd.
De persoonsgegevens die wij nodig hebben om onze diensten te kunnen blijven leveren, moeten wij, zolang je op onze diensten beroep doet, kunnen blijven verwerken.

Je kan cookies uitschakelen. Lees voor meer info onze Cookiepolicy

Je kan vragen dat we je gegevens niet gebruiken voor marketingdoeleinden. Indien je marketingcommunicatie van ons ontvangt kan je, je steeds uitschrijven daarvoor (opt-out). Dit kan via:

 • de uitschrijflink die onderaan elke e-mail staat die je van ons ontvangt,
 • het sturen van een e-mail aan info@tiquarzo.be,

Je kan je gegevens inkijken en aanpassen

Je kan je gegevens opvragen en meenemen

Je kan ons vragen je gegevens niet voor marketing te gebruiken

Je kan al je gegevens bij ons verwijderen en door ons ‘vergeten worden’

Je kan je rechten uitoefenen door ons te mailen op info@tiquarzo.be

Je hebt (binnen de wettelijke voorwaarden) recht op toegang tot de gegevens die wij van jou hebben. Dit omvat het recht om bijkomende informatie op te vragen aangaande:

 • de categorieën van je persoonsgegevens die wij verwerken,
 • de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken,
 • de categorieën van derden aan wie wij je persoonsgegevens overmaken,
 • de termijn gedurende welke wij je persoonsgegevens bewaren of op basis van welke criteria deze termijn wordt bepaald,
 • de andere rechten die je kan uitoefenen aangaande je gegevens.

We zullen je deze informatie binnen de 30 dagen na je vraag daartoe bezorgen, tenzij wanneer we daardoor rechten of vrijheden van anderen zouden schenden (bijv. Vertrouwelijkheid, intellectuele rechten,…), in welk geval we je daarvan informeren.

Je hebt het recht om persoonsgegevens die wij van jou hebben te laten corrigeren. Dit kan je doen door een mail te sturen naar info@tiquarzo.be

Je kan je ertegen verzetten dat wij je persoonsgegevens gebruiken om aan profilering te doen. Voor onze marketing maken wij echter gebruik van sociale media waarbij wij zelf geen toegang hebben tot persoonsgegevens, en bij het gebruik persoonsgegevens niet worden gedeeld.

Je hebt binnen de wettelijke voorwaarden recht om je gegevens mee te nemen.
We kunnen jouw gegevens in een gestructureerd bestand aan jou bezorgen. Daarbij zal enkel data meegegeven worden waarop je een recht tot toegang hebt (zie hierboven).

Je hebt het recht op vergetelheid en dus om “vergeten” te worden door ons. Dit betekent dat wij alle data waarvoor wij geen redelijk belang meer hebben om deze verder te bewaren, verwijderen. Wij kunnen bijv. belang hebben om je gegevens te bewaren indien je klant bij ons bent en we die gegevens nodig hebben om je te contacteren.

Tiquarzo

 • Tiquarzo, Wuyts Tinne
 • Wiekenhof 22
  2870 Puurs-Sint-Amands
  België
 • BE 0883.668.020

Bereik ons op

 • info@tiquarzo.be
 • +32 (0)473/26 16 97
 • Contactformulier op de website

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

 • Wuyts Tinne info@tiquarzo.be

Wij bewaren jouw gegevens maar zolang als nodig voor voormelde doelen

Jouw gegevens worden gewist in de volgende situaties:

In andere gevallen worden de gegevens niet langer bewaard dan vereist conform onze wettelijke- verplichtingen of, bij gebreke daaraan, dan redelijkerwijs te rechtvaardigen is op grond van de redenen voor de verwerking ervan en de onze rechtmatige behoeften die hieruit voortvloeien. Deze bewaartermijnen beperken uw recht om te worden vergeten niet, zoals gewaarborgd door de privacywetgeving.

Wij kunnen bepaalde kerngegevens na voormelde bewaartermijnen opslaan in “niet-contacteren/niet-verwerken”-lijsten, om er zeker van te zijn dat wij geen contact met u opnemen of uw gegevens op een andere manier verwerken, nadat u ons heeft aangegeven dat u niet wilt dat wij u contacteren of uw gegevens verder verwerken.

Contacteer ons eerst

Je hebt het recht om klacht in te dienen aangaande het gebruik van je gegevens

Ben je van mening dat wij niet correct omgaan met je gegevens, dan horen wij graag wat je bekommernissen zijn zodat we deze kunnen onderzoeken en desgevallend rechtzetten.

Je hebt het recht om klacht in te dienen bij:

          https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Uiteraard hopen we dat je je klacht eerst met ons bespreekt, dan kunnen we een oplossing zoeken.

Om volgende redenen

 • Om de werking van onze site te garanderen en te verbeteren.
 • Om je te herkennen

Onze Cookie Policy vind je Cookiepolicy.

Bekijk ook onze:

 • Algemene Verkoopsvoorwaarden /algemene-voorwaarden

Deze Privacy Policy licht enkel toe hoe wij je persoonsgegevens verwerken. Daarnaast zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Deze Privacy Policy kan gewijzigd worden

Deze Privacy Policy kan steeds door ons aangepast worden binnen de wettelijk toegelaten grenzen. In dat geval, word je daar (afhankelijk van je relatie tot ons) van op de hoogte gebracht via e-mail of via een melding op onze website

Dit document werd opgesteld met behulp van Myprivacyspecialist.

Op het gebruik hiervan werd een gebruikslicentie verleend aan de rechtstreekse ontvanger ervan.

Bezoek myprivacyspecialist.com voor meer advies en templates om te voldoen aan de GDPR.

Alle rechten zijn voorbehouden.